• Docenten en trainers

 • HBO+

 • op aanvraag

 • 9.30 – 17.00 uur

 • € 4.200,00 (incl. btw) per groep voor 3 dagen

 • in overleg

 • Lia Bijkerk

Resultaatbeschrijving

De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Hierdoor is de training ook heel geschikt als voorbereiding op de Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Specifiek zoomen we in op het ontwerpen en afnemen van andersoortige toetsen zoals assessments bij portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties. Je wordt vaardig in het ontwerpen, afnemen en analyseren van dergelijke toetsen.

Registratie / Erkenning

Deze Training Toetsen met Assessments vormt een verbreding en verdieping op de basistraining Kwaliteit van Toetsen. Het certificaat dat wordt behaald bij het met goed gevolg afronden van deze training kan worden gezien als een BKE+ certificaat en is een mooie voorbereiding op een traject voor het behalen van de seniorkwalificatie examinering (SKE) voor deelname aan examencommissies en werken op niveau van het toetsbeleid.

Deelnemers en niveau

De Training Toetsen met Assessments is voor docenten en trainers die te maken hebben met andersoortige toetsen of deze willen inbrengen in hun opleiding, onderwijs of trainingen.

Het niveau van de training is HBO+, een deelnemersgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers met wisselende mate van ervaring en een diversiteit in werkvelden.

Competenties

In deze Training Toetsen met Assessments wordt gewerkt aan de competentie toetsen. De focus ligt op andersoortige toetsen zoals bijvoorbeeld assessments bij portfolio’s, scripties, mondelingen en practica.

De competentie toetsen wordt beschreven als competentie bij de basiskwalificatie didactische bekwaamheid.
“De docent neemt bestaande toetsen af voor zijn vakgebied en beoordeelt de resultaten van zijn studenten. Toetsen en beoordelingsformulieren worden voorzien van toetstechnisch commentaar en toetsuitslagen worden geanalyseerd. Er wordt zowel formatief als summatief getoetst.”

Beschrijving van de inhoud

In het beroepsonderwijs worden veel verschillende soorten toetsen ingezet om de kennis en vaardigheden of competenties van de student de kunnen meten. Kennis wordt vaak getoetst door schriftelijke mutiple choice of open vragen toetsen. Het toetsen van (professionele) vaardigheden en competenties vraagt om andersoortige toetsen. Dit soort toetsen levert de beoordelaar vaak ook weer andere dilemma’s en vragen op: Hoe toets je soft-skills? Hoe zorg je voor een betrouwbaar beoordelingsinstrument? En hoe voer je een effectief assessmentgesprek?

Inhoud per cursusdag

Tijdens de eerste bijeenkomst starten we bij het ontwerp van een andersoortige toets. We staan stil bij het palet aan andersoortige toetsvormen en hoe we hierin een passende keuze kunnen maken. We maken de vertaalslag van competenties naar meetbare beoordelingscriteria. Op basis daarvan ontwikkelen we beoordelingsinstrumenten die ingezet kunnen worden bij het beoordelen van gesprekken, portfolio’s etc.

Tijdens de tweede bijeenkomst werken we aan de assessmentvaardigheden. De voorbereiding en uitvoering van een assessmentgesprek én de terugkoppeling van het resultaat aan de student staan hierin centraal. We oefenen gesprekstechnieken met als doel om als beoordelaar in een assessment tot een zo betrouwbaar mogelijk oordeel te komen.

Tijdens de derde bijeenkomst staan de activiteiten die plaatsvinden na het assessment centraal. We gaan dieper in op de  betrouwbaarheid van de beoordelaars en de beoordelingen en het afstemmen daarvan in een kalibreersessie.  Vervolgens gaan we de uitkomsten van het assessment analyseren met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Tenslotte kijken we naar het hele proces van ontwerp, via afname naar de analyse en is er tijd om de eigen toets met behulp van feedback van de trainers te optimaliseren.

De training kan incompany worden verzorgd. Bij de prijs zit het boek ‘Hoe maak ik goede opdrachten’ van Teelen inbegrepen. Daarnaast krijgen de deelnemers feedback na afloop van de training op de gemaakte opzet van de nieuwe andersoortige toets. Op de laatste dag van de training ontvang je een bewijs van deelname.

Curriculum

Cursusdag Onderwerp
dag 1 Basisontwerp, toetsmatrijs en beoordelingsinstrumenten
dag 2 Gespreksvaardigheden, assessment en feedback geven
dag 3 Beoordelen en kalibreren, analyseren, evalueren en verbeteren

Leeruitkomsten en toetsing

De thema’s waar in deze driedaagse training aan wordt gewerkt zijn gericht op het behalen van een concreet leerdoel. Het behalen van deze leerdoelen wordt tijdens de cursusdagen formatief getoetst en daarnaast zijn er ook summatieve toetsen die behaald dienen te worden om te slagen voor deze training.

Leerdoelen

 • Je kunt vanuit een resultaatbeschrijving goede leerdoelen beschrijven bij een andersoortige / mondelinge toetsvorm
 • Je kunt bij een andersoortige toets vanuit de leerdoelen een goede toetsmatrijs maken
 • Je kunt vanuit de toetsmatrijs een heldere toetsopdracht met een werkbaar beoordelingsinstrument  maken
 • Je kunt verschillende gespreksvaardigheden toepassen
 • Je kunt gespreksvaardigheden  en een beoordelingsmethode toepassen in een assessment
 • Je kunt studenten of deelnemers effectief en efficiënt feedback geven op de opbrengsten van het assessment
 • Je kunt de wijze van beoordelen verbeteren tijdens een kalibreersessie
 • Je kunt de opbrengsten van het assessment beoordelen op de kwaliteitseisen van een toets
 • Je kunt de evaluatie van de toets en leeractiviteiten omzetten in een verbeterplan

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze Training Toetsen met Assessments, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken, het volgen van de cursusdagen is niet voldoende. Wie minimaal 68 uur investeert, kan de training met goed gevolg afronden.

Competentiescan

Vul de quick-scan in en bepaal hoe competent jij bent  in het toetsen met assessments.

Meer weten?

Wil je meer weten? Voor vragen, neem contact met ons op.