“Edufit stimuleert persoonlijke- en professionele groei
gebaseerd op een stevig fundament.”

Edufit

Edufit is opgericht in 1988 en heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig onderwijskundig advies- en trainingsbureau en uitgeverij.
De naam Edufit staat van origine voor het lesgeven aan groepen mensen met als doel om fit te worden. Nu staat ‘de fit’ voor maatwerk in Educatieve projecten binnen het onderwijs en bedrijfsopleidingen.

De drie letters E in het logo staan voor de waarden van Edufit: Expertise, Enthousiasme en Ervaring.
De draaiing staat voor de speelse en actieve elementen in de werkwijze.

Edufit adviseert en coacht, ontwikkelt onderwijs en verzorgt de uitvoering van trainingen en workshops. Daarnaast is Edufit een uitgeverij.
Tenslotte is de accommodatie in Gouda te huur voor organisaties die een mooie vergaderlocatie willen huren.

De activiteiten van Edufit vinden plaats op het adres van de opdrachtgever (incompany), op een gehuurde locatie, in de eigen accommodatie in Gouda of online. Op deze website vind je informatie over deze activiteiten.

Missie

De missie van Edufit is het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het inspireren, stimuleren en faciliteren van professionals en organisaties op het gebied van onderwijs, trainingen en educatie.

Wij stimuleren persoonlijke én professionele groei, altijd gebaseerd op een stevig fundament van vakmanschap, meesterschap en ICT. Hierbij wordt theorie, wetenschap en onderzoek gekoppeld aan de praktijk waardoor er maximale kwaliteit geleverd wordt.

Visie op leren en opleiden

De visie waarmee Edufit werkt komt samen in de vijf letters van DRIVE:

 • Doelen
 • Respect
 • Intrinsieke motivatie
 • Variatie
 • Expertise, Enthousiasme & Ervaring

De DRIVE is samen te vatten in:

Doelen
Edufit werkt resultaatgericht op basis van heldere doelen. Samen met de opdrachtgever wordt in maatwerkprojecten vooraf bepaald welke doelen te realiseren zijn binnen de opdracht. De doelen van trainingen en workshops worden vooraf gecommuniceerd naar de deelnemers.

Respect
Edufit realiseert zich dat we in een multiculturele maatschappij leven, daarom heeft Edufit respect voor mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.
In de trainingen wordt daarom ook aandacht besteed aan de eigen leefomgeving en werksituatie van de deelnemer en de dingen die zich daar afspelen.

Intrinsieke motivatie
Edufit sluit tijdens de trainingen en workshops zo veel mogelijk aan op de leervoorkeuren, talenten, leerwensen en kwaliteiten van de deelnemers. Door tegemoet te komen aan de intrinsieke motivatie van de deelnemers wordt de kans vergroot op leren, op het versterken van het competentiegevoel en op het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Variatie
Edufit ontwikkelt trainingen en workshops volgens het lesconcept van activerend opleiden, dat gebaseerd is op de fasen van ervaringsleren. In een volwaardig leerproces komen alle fasen aan bod. Bij elke fase passen andere activerende, inspirerende werkvormen. Daarnaast wordt bij de keuze van de werkvormen rekening gehouden met de verschillende talenten. Het lesconcept van activerend opleiden zorgt voor een goede balans tussen de activiteiten van deelnemers en van de trainer.

Expertise, Enthousiasme en Ervaring
Edufit werkt trainers die enthousiast zijn over de training of workshop die zij geven vanuit de vakkennis en didactische kennis die zij hebben. Op het moment dat een opdracht wordt aanvaard, zal Edufit met veel energie, expertise en met behulp van een open communicatie de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijn behalen.

Edufit werkt vanuit een visie van activerend opleiden. Deze visie is gebaseerd op zeven pijlers. Deze pijlers staan hieronder vermeldt. Achter elke pijlernaam staat informatie over de pijler en wordt er verwezen naar een kennisclip over de inhoud van deze pijler.

Een korte introductie over de pijlers kun je zien in het volgende filmpje.

Door vooraf de missie, de visie op: leren en didactiek, het beroep en resultaatmeting, de gewenste competenties van studenten en docenten en de inhoud en organisatie van de onderwijsactiviteiten goed in beeld te hebben, kun je onderwijs ontwerpen dat inspireert en doeltreffend is.

De kennis van de werking van de hersenen kun je gebruiken om studenten te helpen bij het leren. De belangrijkste breintips zijn:

 • Breng focus aan
 • Zorg voor herhaling
 • Prikkel emoties
 • Wees een rolmodel
 • Zoek naar klittenband
 • Gebruik alle zintuigen
 • Actief aan de slag

Een prettige werkwijze voor docent en student krijg je door de inhoud van jouw lessen en workshops te verdelen in thema’s. Per thema bepaal je het doel van dit onderwerp. Je start dan bij de ervaring van de studenten. Daarna ga je ‘een laagje dieper’ en gaan de studenten reflecteren op deze ervaring. In de fase conceptualiseren wordt de theorie aangeboden of ontdekt. In de fase toepassen gaan de studenten met het geleerde aan de slag en krijgen ze feedback op het geformuleerde leerdoel. Door het model van ervaringsleren consequent te hanteren merken we dat de kans op succes en motivatie wordt vergroot.

Binnen je lessen en hoorcolleges kun je verschillende soorten werkvormen afwisselen, waarbij het behalen van het leerdoel leidend is. Naast de verschillende soorten werkvormen kijk je ook naar welke talenten de werkvormen aanspreken, zodat je daar ook mee afwisselt tijdens een les of training. Afhankelijk van de situatie kies je voor ‘analoge’ of voor digitale werkvormen.

Je kunt studenten tijdens hun opleiding of training uitnodigen en stimuleren om hun specifieke kwaliteiten te ontwikkelen. Om deze reden krijgen ze keuzemogelijkheden om te laten zien op welke wijze ze de kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Door aan te sluiten op de kwaliteiten van de studenten wordt de motivatie groter en dat zorgt voor meer creativiteit en sfeer in de les.

Een goede docent/trainer:

 • presenteert zijn kennis van het vak en het werkveld op een stimulerende en overtuigende manier.
 • weet resultaatgericht en motiverend werken goed te combineren. Contact met de studenten is een belangrijke waarde. Je hebt aandacht voor de student als persoon maar weet ook te motiveren voor de taak.
 • spreekt studenten aan die gedrag vertonen dat niet past binnen de geformuleerde gewenste houding. Je begeleidt ook studenten die ongewild lastig gedrag vertonen.
 • zorgt ervoor dat tijdens het leerproces de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de studenten toeneemt. Helpen is prima, maar overnemen is niet de manier waarop studenten zelfstandige beroepsbeoefenaren worden.
 • reflecteert regelmatig op zijn eigen rol in het leerproces van de student.

Je maakt jouw studenten vooraf duidelijk hoe en wanneer de competenties worden getoetst en welke eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Daarbij is er een duidelijke relatie met de eisen die in het werkveld worden gesteld. Je varieert in toetsvormen en geeft studenten, indien mogelijk, de kans om daarbij hun talenten te ontplooien.

Werkwijze

Edufit heeft een professionele aanpak voor de workshops en trainingen die we incompany geven en bij projecten, advies- en coachingstrajecten. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer het optimale rendement haalt uit de activiteiten die we aanbieden. In vier stappen kunnen wij jou helpen bij jouw vraag of probleem op ons vakgebied van onderwijskunde.

Als jij in beweging komt, komen wij in actie!

Via deze website krijg je een indruk van de activiteiten waarin wij gespecialiseerd zijn. Met deze activiteiten bieden we ook maatwerk, waarbij we graag met je mee denken.

Wij vinden een heldere structuur in en omschrijving van het proces (duidelijke taken, doelen en verantwoordelijkheden en goede afspraken over de financiële kant van de opdracht) heel belangrijk. Als de zakelijke kant goed is geregeld, kunnen we al onze energie gebruiken voor het uitwerken van de opdracht.

Met onze opdrachtgevers doorlopen we altijd de volgende vier stappen.

Stap 1: Contact leggen

De eerste stap ligt bij jou. Omdat wij jouw vraag of probleem niet kennen, vragen wij je om contact met ons op te nemen door te bellen, te mailen of door het invullen van het contactformulier.

Stap 2: Probleemverheldering

Het doel van deze tweede fase is het verhelderen van jouw vraag. Samen met jou proberen we duidelijk te krijgen wat de huidige situatie is en wat je wilt bereiken, persoonlijk, met een team of binnen een organisatie. Indien nodig bestuderen wij relevante documentatie. Het resultaat van deze fase is een offerte met daarin een voorstel van de activiteiten die wij in de volgende fase kunnen uitvoeren. Hierbij is vooraf helder wat deze activiteiten gaan kosten en aan welke voorwaarden de beide partijen zich committeren.

Stap 3: Uitvoering

In deze fase voeren wij de afgesproken activiteiten uit. Dit kan zijn een:

 • Advies
  bijvoorbeeld over kwaliteitsprojecten, beleidsplannen, onderzoek, coaching, spelontwerp of opleidingsmateriaal
 • Ontwerp
  bijvoorbeeld van een studiedag, een training, opleidingsmateriaal, activerende werkvormen of een spel
 • Training
  bijvoorbeeld een training voor werknemers op het gebied van activerende didactiek, digitale didactiek, toetsing of coachen  
 • Coaching
  bijvoorbeeld naar aanleiding van een didactische vraag, bij het inzetten van ICT of in de vorm van een lesbezoek met een feedbackgesprek

Stap 4: Evaluatie

De activiteiten die wij uitvoeren worden mondeling en schriftelijk geëvalueerd met de betrokkenen. Als opdrachtgever ontvang je hiervan een kort verslag. Tijdens een nabespreking na afloop van een project kun je aangeven of je tevreden bent over het resultaat. Daarnaast bespreken we of het vooropgestelde doel is bereikt en of we nog meer voor je kunnen betekenen.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF