Lia Bijkerk is eind oktober 2014 met het cijfer 8 geslaagd voor de post-hbo opleiding ‘Onderwijs en moderne media’ van de Hogeschool Leiden. Gedurende 12 cursusdagen heeft zij zich verdiept in de mogelijkheden van het digibord, de 21ste century skills, flipping the classroom, het maken van videofilms en animaties, het gebruiken van leuke digitale werkvormen en mediawijsheid.

Het belangrijkste is echter om ICT bewust in te zetten in het onderwijs. Hierbij vallen vakinhoud, didactiek en de mogelijkheden van ICT in de ruimste zin van het woord, samen.
Voor de opleiding heeft Lia een masterpiece geschreven Professioneel lesgeven in de 21ste
eeuw. Onderzoek naar gewenste ICT-competenties voor hbo-docenten.

De onderzoeksvraag in deze masterpiece is: “Over welke competenties (kennis, vaardigheden, houding) moeten hbo-docenten op ICT gebied beschikken om professioneel les te geven in de 21ste eeuw?”. De daarbij behorende deelvragen luidden: ”Hoe kun je de ICT-competenties van hbo-docenten toetsen?” en “Hoe kun je hbo-docenten zelf laten testen wat hun competenties zijn met betrekking tot het gebruik van ICT?”
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van methode-triangulatie namelijk een literatuur- en
bronnenonderzoek, interviews met onderwijskundigen van Hogescholen en een online-enquête onder docenten.

Op basis van de informatie uit dit onderzoek zijn er drie ICT-competenties geformuleerd:
1. Implementeren met als thema’s: Didactiek & ICT, Mediawijsheid & ICT en recht en Visie
op ICT-gebruik
2. Communiceren met als thema’s: Informatie delen, Presenteren en Professionaliseren
3. Activeren met als thema’s: Digitale werkvormen, Digitaal toetsen en Beeld & Geluid

Om deze competenties ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen gebruiken zijn er drie producten ontwikkeld. Dit zijn: Competentiekaarten, Rubrics en een Competentiescan.
Na het schrijven van de masterpiece is op basis van de uitkomsten een Leergang ‘De digitale
docent’ gemaakt in samenwerking met een studente Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht. Hierbij worden docenten getraind om vaardig te worden in de drie hierboven genoemde competenties.