Je kunt er niet meer omheen, inmiddels heeft vrijwel iedereen gehoord over ChatGPT. Er staan vragen centraal over wat we hiermee in het onderwijs kunnen en/of moeten. Zelfs van Activerende didactiek heeft deze chat robot schijnbaar ook gehoord. In luttele seconden produceerde ChatGPT onderstaande tekst over ‘activerende didactiek’.

Activerende didactiek is een benadering binnen het onderwijs die gericht is op het actief betrekken van leerlingen bij het leerproces. Het staat in contrast met meer traditionele vormen van onderwijs waarbij de nadruk ligt op een passieve rol van de leerlingen, zoals het luisteren naar een docent en het maken van opdrachten zonder veel eigen inbreng.Bij activerende didactiek wordt gestreefd naar betrokkenheid, interactie en participatie van de leerlingen. Het doel is om hen actief te laten nadenken, problemen op te laten lossen, vragen te stellen, te discussiëren en samen te werken. Door actief bezig te zijn met de lesstof, worden leerlingen gestimuleerd om kennis te construeren, verbanden te leggen en dieper te begrijpen wat ze leren.Enkele kenmerken en strategieën die vaak worden geassocieerd met activerende didactiek zijn:1. Actieve werkvormen: Gebruik van werkvormen waarbij leerlingen actief bezig zijn, zoals groepsdiscussies, rollenspellen, probleemoplossende opdrachten, projecten, simulaties, enzovoort. Deze werkvormen bevorderen de betrokkenheid en participatie van leerlingen.2. Interactie en dialoog: Stimuleren van interactie tussen leerlingen onderling en tussen de leerling en de docent. Dit kan gebeuren door vragen te stellen, te discussiëren, ervaringen te delen, feedback te geven en te ontvangen.3. Constructieve feedback: Het geven van constructieve feedback aan leerlingen om hen te begeleiden en te ondersteunen bij hun leerproces. Dit moedigt reflectie en verbetering aan. 4. Zelfsturing en eigenaarschap: Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te denken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en keuzes te maken.4. Differentiatie: Het afstemmen van het onderwijs op de individuele behoeften, interesses en leerstijlen van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen profiteren van het leerproces.Activerende didactiek heeft als doel om leerlingen actief te betrekken, hun motivatie te vergroten, kritisch denken te bevorderen en dieper begrip van de lesstof te creëren. Het richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die verder gaan dan het reproduceren van informatie, zoals probleemoplossing, samenwerking, communicatie en creativiteit.

Dit product van ChatGPT is volgens ons lang geen slechte tekst. Herken je de overeenkomsten en de verschillen met activerende didactiek zoals we die bij Edufit hanteren? Kom het zelf ervaren tijdens onze gratis kennismakingsworkshop bij de Leergang Activerend Opleiden op 8 september 2023.Ook in onze Leergang Activerend Opleiden is komend studiejaar aandacht voor ChatGPT. We zullen ingaan op wat er kan en moet met ChatGPT binnen het geven van onderwijs, maar dit zeker ook meenemen in het nadenken over de toetsing van jouw onderwijs of trainingen.